Bolagsordning

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Teqnion AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§3 Verksamhet

Bolaget skall ha som verksamhet att bedriva import, försäljning och service av komponenter, maskiner och system med tillbehör för industritillämpning. Vidare skall bolaget äga, förvalta, förvärva och sälja bolag samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 550 000 och högst 2 200 000 kronor.

§5 Aktieantal

Antal aktier skall vara lägst 5 500 000 och högst 22 000 000.

§6 Styrelse

Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma och består av minst 3 och högst 10 ledamöter samt högst 3 suppleanter.

§7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två auktoriserade revisorer (med eller utan revisorssuppleanter) eller auktoriserade revisionsbolag.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

§9 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om
  a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer i förekommande fall revisorssuppleanter.
 9. Fastställande styrelse- och revisorsarvoden.
 10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.

§11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden