Bolagsordning

Bolagsordning för Teqnion AB, org. 556713-4183

2019-01-10

§1 Firma
Bolagets firma är Teqnion AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§3 Verksamhet
Bolaget skall ha som verksamhet att bedriva import, försäljning och service av komponenter, maskiner och system med tillbehör för industritillämpning. Vidare skall bolaget äga, förvalta, förvärva och sälja bolag samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 550 000 och högst 2 200 000 kronor.

§5 Aktieantal
Antal aktier skall vara lägst 5 500 000 och högst 22 000 000.

§6 Styrelse
Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma och består av minst 3 och högst 10 ledamöter samt högst 3 suppleanter.

§7 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två auktoriserade revisorer (med eller utan revisorssuppleanter) eller auktoriserade revisionsbolag.

§8 Kallelse till Bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§9 Bolagsstämma
Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen, avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§10 Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om
  a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer i förekommande fall revisorssuppleanter.
 9. Fastställande styrelse- och revisorsarvoden.
 10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.

§12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrihandelskoncern som grundades 2006 och som idag består av tretton dotterbolag. Dessa bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av olika branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.