Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen ska säkra att vi driver Teqnion hållbart, ansvarsfullt och effektivt. En tydlig bolagsstyrning bidrar till att säkerställa förtroendet för Teqnion och ökar fokus på affärsnytta och aktieägarvärde i företaget. Teqnions bolagsstyrning utgår från aktiebolagslagen, bolagsordningen, Nasdaq First North Growth Markets regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning samt interna regler och föreskrifter.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), vilken finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se, ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Teqnion omfattas inte formellt av Koden då bolagets aktier är upptagna på Nasdaq OMX First North Growth Market men har valt att från och med 2021 börja tillämpa Koden.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden