Valberedning

Teqnions valberedning inför bolagets årsstämma 2024 har utsetts i enlighet med gällande instruktion. Valberedningen utgörs av:

 • Carl-Johan Ahlström, utsedd av Vixar AB, valberedningens ordförande
 • Kent Söderström, utsedd av Investment AB Spiltan
 • Boel Sjöstrand, utsedd av Johan Steene

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Dessutom ska valberedningen lämna förslag på revisor och revisionsarvode samt stämmoordförande mm.

Aktieägare som vill lämna förslag till Teqnions valberedning kan göra detta till valberedningens ordförande på e-mail: ca@vixar.se eller via bolaget. För att förslag ska kunna beaktas bör de inkomma senast den 15 januari 2024.

Instruktion för valberedningen

Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.

Utformning:

 • Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i september varje år.
 • Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande störste aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.
 • Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.
 • Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren, såvida inte valberedningens ledamöter enats om annat.
 • Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande i valberedningen.
 • Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.
 • Verkställande direktören eller annan person från Bolagets ledning ska inte vara ledamot i valberedningen.
 • Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Förändringar i sammansättning:

 • För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.
 • För det fall en aktieägare under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska ledamot som är utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande samt den aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna äga rätt att utse sin representant. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämma.
 • Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Oberoende:

 • Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
 • Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.
 • Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningens uppdrag:

 • Valberedningens uppdrag är att lämna förslag till bolagsstämman avseende främst val av styrelse och revisor samt arvodering av dessa. För att kunna fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen inhämta information om bolaget och dess verksamhet samt sätta sig in i den befintliga sammansättningen av styrelsen och vald revisor. Valberedningen ska ta del av styrelseutvärdering om sådan finns samt intervjua styrelseordförande och styrelseledamöter. Valberedningen kan inhämta ytterligare information som de bedömer relevant för sitt arbete.
 • Valberedningen ska lämna förslag till:
  - Stämmoordförande,
  - Styrelse,
  - Styrelseordförande,
  - Revisorer,
  - Styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och var och en av de övriga ledamöterna samt ersättning för eventuellt utskottsarbete,
  - Arvode till bolagets revisorer, samt
  - I den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion.
 • Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämman samt på bolagets webbplats.
 • Valberedningen ska lämna ett motiverat yttrande över sitt förslag till styrelsens sammansättning. I valberedningens förslag ska särskild hänsyn tas till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden för att uppnå en ändamålsenlig sammansättning. Förslaget ska präglas av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.
 • Valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor ska innehålla revisionsutskottets rekommendation (om styrelsen inte inrättat något revisionsutskott avses styrelsen). Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer som föreslås av valberedningen måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande, om bolaget varit tvunget att anordna ett sådant förfarande.

Information om valberedningen på webben:

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de utsetts på bolagets webbsida, dock senast sex månader före årsstämman. Information om namnen på ledamöterna i valberedningen ska presenteras och om en ledamot utsetts av en viss ägare ska ägarens namn anges. Om en ledamot lämnar valberedningen ska uppgift om detta lämnas. Utses ny ledamot ska motsvarande information om den nya ledamoten lämnas. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Ersättning

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget och bolaget är på begäran av valberedningen skyldig att tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden