Nyheter

Valberedning utsedd inför Teqnions årsstämma 2020

Valberedningens ledamöter inför Teqnions årsstämma 2020 har nu utsetts. I enlighet med årsstämmans beslut skall Teqnions valberedning bestå av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i september varje år.

Valberedningen har följande sammansättning:

  • Yngve Berggren, representant för Vixar AB, valberedningens ordförande
  • Kent Söderberg, representant för Erik Surén
  • Jan Häggqvist, representant för Jonas Häggqvist

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Vidare skall valberedningen lämna förslag till revisor och revisionsarvode samt stämmoordförande mm.

Valberedningen representerar cirka 50 procent av det totala röstetalet i Teqnion AB enligt ägarförhållanden per 31 september 2019.

Aktieägare som vill lämna förslag till Teqnions valberedning kan göra detta till valberedningens ordförande på e-mail:
yngve@spjutspetsen.com 

För att förslag ska kunna beaktas av valberedningen bör de inkomma senast den 31 december 2019.

2019-10-22

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden