Nyheter

Teqnion publicerar delårsrapport för 1 januari - 30 september 2021

"Snabbrapport TEQ 2021 Q3. Även om siffrorna i den här rapporten är väldigt positiva är känslan än bättre. För vi gör det vi ska och tar våra små myrsteg, ett i taget, framåt, uppåt. Tiotusen små duttar mot framgång. Ett träget arbete sedan femton år som nu skapat en bas för något större."
- Johan Steene, VD

Tredje kvartalet (1 juli - 30 september 2021)

o Nettoomsättningen ökade med 44,9% och uppgick till 218,6 (150,9) MSEK. Den organiska tillväxten var 22,9%.

o EBITA ökade med 66,8% och uppgick till 26,0 (15,6) MSEK med en EBITA-marginal som var 11,9 (10,3) %. Justerad EBITA uppgick till 24,0 (11,9) MSEK och justerad EBITA-marginal var 11,0 (7,9) %.

o Kvartalets resultat var 20,4 (12,2) MSEK och resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,26 (0,76) SEK.

o Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 15,4 (11,5) MSEK.

Perioden 1 januari - 30 september 2021

o Nettoomsättningen ökade med 33,1% och uppgick till 621,1 (466,5) MSEK. Den organiska tillväxten var 10,5%.

o EBITA ökade med 51,4% och uppgick till 63,8 (42,2) MSEK med en EBITA-marginal som var 10,3 (9,0) %. Justerad EBITA uppgick till 54,7 (37,6) MSEK och justerad EBITA-marginal var 8,8 (8,1) %.

o Periodens resultat var 50,6 (32,0) MSEK och resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,13 (1,98) SEK.

o Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 48,8 (66,8) MSEK.

Händelser under tredje kvartalet (1 juli - 30 september 2021)

o Förvärv av Wallmek i Kungälv AB.

Händelser efter kvartalets utgång

o Förvärv av INNOGUARD UGAB.

Koncernen i sammandrag

3 mån

9 mån

12 mån

2021

2020

Förändring

2021

2020

Förändring

2021

2020

Belopp i kSEK

jul-sep

jul-sep

jan-sep

jan-sep

RTM

31 dec

Nettoomsättning

218 561

150 884

44,9%

621 065

466 535

33,1%

813 617

659 087

EBITA

25 951

15 554

66,8%

63 821

42 160

51,4%

83 064

61 403

EBITA-marginal, %

11,9%

10,3%

-

10,3%

9,0%

-

10,2%

9,3%

Resultat före skatt

25 259

14 639

72,5%

61 711

39 853

54,8%

78 495

56 637

Periodens resultat

20 356

12 241

66,3%

50 558

32 011

57,9%

62 509

43 963

Resultat per aktie före utspädning, SEK

1,26

0,76

66,3%

3,13

1,98

57,9%

3,88

2,73

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

1,25

0,75

66,2%

3,11

1,98

57,2%

3,84

2,71

Kassaflöde från den löpande verksamheten

15 428

11 490

34,3%

48 762

66 751

-27,0%

96 839

114 827

Avkastning rörelsekapital (R/RK), %

48,0%

66,2%

-

48,0%

66,2%

-

48,0%

39,9%

Avkastning på eget kapital, %

22,2%

25,4%

-

22,2%

25,4%

-

22,2%

18,3%

Soliditet, %

44,5%

47,2%

-

44,5%

47,2%

-

44,5%

48,5%

VD-KOMMENTAR

Med blicken mot horisonten
Även om siffrorna i den här rapporten är väldigt positiva är känslan än bättre. För vi gör det vi ska och tar våra små myrsteg, ett i taget, framåt, uppåt. Tiotusen små duttar mot framgång. Ett träget arbete sedan femton år som skapat en bas för något större.

Vi stressar inte och tar inga genvägar. Tålamod blir till hållbarhet. Och även lite tjurskallighet bjuder vi på ibland. Farfar sa alltid att "du ska ordna din arbetsplats". Läs ritningen, gör saker i rätt ordning utan slarv och med riktiga verktyg, så blir resultatet något att vara stolt över. Jag är stolt över vad Teqnion är. Men bättre blir det, för vi sitter aldrig nöjda.

Stryktåligt och tryggt
Gruppens synbara spretighet kan vid första anblick skrämma den oinvigde men vi älskar och har ett syfte med den. För det stämmer inte att vi spretar hur som helst, tvärt om, bolagen vi förvärvar passerar ett pyttelitet nålsöga. Det ska vara begripligt, industriellt och lönsamt. Varje enhet måste prestera på egna premisser och visa ett tydligt existensberättigande. Bidra hållbart till gruppen med sitt kassaflöde.

De anställda i våra dotterbolag är vana vid förändring och kan utföra många olika roller. De tar ansvar. Ett mindre företag är snabbt i både beslut och handling. Våra kunder får anpassade lösningar fort och med rätt kvalitet. Med oss som partner stärker de sin konkurrenskraft. I grupp med andra systrar är ett mindre bolag även robust och uthålligt.

Diversifieringen gör att vi alltid har pulsen på många branscher samtidigt, att vi har ruggigt brett kontaktnät samt vanan och modet att pröva nytt. Vi välkomnar förändring och utmaningar. Vi är säkra på att koncernledningen inte vet bäst. Koncernledningen är tärande, kostar pengar och ska göra allt för att motivera sin existens genom att stötta dotterbolagen, inte styra dem. Vi litar på dotterbolagets självständighet och våra kollegors kompetens. Vi älskar små unika bolag med dedikerad ledning och tydlig riktning.

Vi har lönsamma bolag som genererar fina kassaflöden. Det är det vi gör, vårt sammanhållande koncept. Fokus på affärer med människan i centrum.

Beredskap
Det flaggas från flera håll om fortsatt osäkerhet i materialpriser och leveranser, smittspridning, inflation och avbrutna ekonomisk-politiska stödinsatser. Vi vet inte vilka utmaningar som stundar men vi är som vanligt klädsamt paranoida och alltid beredda på att böja ner pannan och kämpa oss igenom vad som än ställs framför oss.

Kanske har världen förändrats för en lång tid framöver. En hel del nya strapatser kommer säkert uppenbara sig men vi fortsätter på inslagen väg, för vi lär oss och justerar kursen under resan. Jag vet att vi har passionen och viljan. Så när vi möts av motstånd, som när Leonidas 300 krigare från Sparta hotades av Xerxses sändebud vid Thermopyle med att "våra pilregn kommer att förmörka solen för er", så konstaterar vi bara kort och koncist som spartanen Dienekes att, "bra, då får vi kämpa i skuggan".

Teqnion gnetar vidare på ett gammalt begripligt sätt där värdet kommer i form av positiva kassaflöden som återinvesteras i nya lönsamma verksamheter. Och vi har bara kommit till början. Det är långt kvar. Mycket långt.
Häng gärna med oss, vi har kul.

Run far, be nice
Johan Steene
VD och grundare

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk:
www.teqnion.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Steene, VD, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: johan.steene@teqnion.se
Susanna Helgesen, CFO/IR, Telefon: +46 708 27 86 36, E-mail: susanna.helgesen@teqnion.se

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00, E-mail: info@teqnion.se, Org.Nr: 556713-4183

Denna information är sådan information som Teqnion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 8:38 CET.

Om Teqnion
Teqnion AB är en industrikoncern som förvärvar beprövade nischbolag med fina kassaflöden för att utveckla och äga med evig horisont. Dotterbolagen leds decentraliserat med stöd från moderbolaget. Vi agerar i flertalet branscher med ledande produkter vilket ger oss god motståndskraft vid konjunktursvängningar samt ett gediget industriellt kunnande. För oss är det centralt att fokusera på lönsamhet och långsiktigt hållbara affärsrelationer. Bolagets aktier TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets aktier TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden