Nyheter

TEQNION OFFENTLIGGÖR UTFALLET AV NYEMISSIONEN I ANSLUTNING TILL NOTERINGEN PÅ NASDAQ FIRST NORTH

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILLI USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA, KANADA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Teqnion AB ("Teqnion" eller "Bolaget"), en industrikoncern med dotterbolag som erbjuder produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer, offentliggör idag utfallet av nyemissionen av aktier i Bolaget ("Erbjudandet") inför den förestående noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland både institutionella investerare och allmänheten. Erbjudandet tecknades till 515 procent med över 10 000 teckningar och blev således kraftigt övertecknat.

Noteringen och Erbjudandet i korthet

 • Erbjudandet omfattade högst 3 080 000 aktier, motsvarande 80 MSEK före emissionskostnader.
 • Priset per aktie i Erbjudandet var 26 SEK. Minsta teckningspost var 250 aktier. 
 • Teckningsperioden pågick under 19 mars - 28 mars 2019.
 • Rätt att teckna de nya aktierna tillkom, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, allmänheten i Sverige, Norge och Finland.
 • Efter Erbjudandets genomförande uppgår antalet aktier i Bolaget till 16 129 710.
 • Erbjudandet var kraftigt övertecknat och tecknades till 515 procent, motsvarande 412 MSEK. Cirka 1700 investerare har tecknat och tilldelats aktier. 
 • Fem cornerstone-investerare har tecknat aktier motsvarande totalt 80,8 procent (64,74 MSEK) av Erbjudandet motsvarande 15,4 procent av de utestående aktierna i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet. De fem cornerstone-investerarna är Creades AB (publ) (32,5 MSEK), Consensus Asset Management AB (publ) (16,25 MSEK), Aktia Fondbolag Ab (7,54 MSEK), Familjen Hamberg (5,85 MSEK) och Familjen Kjell (2,6 MSEK).
 • Beräknad första handelsdag på Nasdaq First North är den 4 april 2019 och aktien kommer att handlas under kortnamnet "TEQ".
 • Beräknad likviddag i Erbjudandet förväntas bli den 3 april 2019.

Johan Steene, VD för Teqnion, kommenterar:

"Jag är jätteglad över att så många vill vara med och äga aktier i Teqnion. Nu ska vi gneta vidare mot nya höjder! Fullt fokus. Framåt, uppåt!"

Per Berggren, VD för Vixar AB och styrelseordförande i Teqnion, kommenterar:

"Det är med oerhörd glädje jag kan konstatera att så många delar vår starka tro på Teqnions förmåga att förvärva och förvalta fina industribolag. Det har varit en väldigt positiv respons genom hela noteringsprocessen och jag vill passa på att hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna ombord."

Användning av emissionslikviden

Emissionslikviden (80 MSEK - före avdrag för emissionskostnader) planeras fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning:

 • Köpeskilling framtida förvärv, cirka 70 procent
 • Tilläggsköpeskilling, cirka 15 procent
 • Stabilisering och återinvestering i koncernen, cirka 15 procent

Om Teqnion

Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av tio aktiva dotterbolag inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt företagsförvärv. Merparten av Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad.

Om Vixar AB

Vixar AB är ett investeringsbolag som ägs till 50 procent av Per Berggren och till 50 procent av Carl- Johan Ahlström. Bolaget tillför kapital till portföljbolagen, samt erfarenhet i form av support till den operativa ledningen.

Creades AB (publ)

Creades AB (publ) är ett investeringsbolag som är långsiktigt engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Substansvärdet i Creades är cirka 4 miljarder kronor fördelat på en portfölj som består till ungefär 70 procent av noterade innehav. Creades större innehav består av Avanza, Lindab, Addnode, Apotea, Acne Studios, Tink, Kaching, samt dotterbolagen Inet och Röhnisch.

Consensus Asset Management AB (publ)

Consensus Asset Management AB är ett värdepappersbolag under kraftig tillväxt. Consenus bedriver traditionell rådgivande- och diskretionär portföljförvaltning av samtliga tillgångsklasser och har fyra aktivt förvaltade fonder under egen förvaltning, Consensus Lighthouse Asset, Consensus Småbolag, Consensus Sverige Select och Consensus Global Select. Consensus erbjuder även en komplett stiftelsetjänst samt är arrangör av strukturerade produkter. Bolagets huvudkontor finns i Mölndal med lokala kontor i Stockholm, Borås, Jönköping, Värnamo och Malmö.

Aktia Fondbolag Ab

Aktia Fondbolag Ab är ett helägt dotterbolag till Aktia Bank Abp och har som sin främsta uppgift att förvalta och administrera placeringsfonder och specialplaceringsfonder. Aktia Fondbolag grundades 1987 och tillhör de äldsta fondbolagen i Finland. Placeringsfonden Aktia Nordic Micro Cap placerar i välskötta nordiska småbolag, med kapitaleffektiva businessmodeller och betydande långsiktig tillväxtpotential.

Familjen Hamberg

Hamberg Förvaltning AB ägs till 100% av familjen Hamberg som investerar långsiktigt i främst noterade aktier med god direktavkastning. Större innehav inkluderar främst Bolag i spelbranschen som Betsson, Net Ent, och Global Gaming (till nyligen även Cherry). Utanför spelsektorn är några utav de största innehaven C-Rad, Essity, Hexagon, Investor, Autoliv och IAR Systems.

Familjen Kjell

Bengt och Johan Kjell driver gemensamt Expassum-koncernen som är investerar i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Bengt Kjell har därutöver styrelseuppdrag i ett antal noterade bolag och är bl.a. ordförande i SSAB och Hemfosa Fastigheter.

Rådgivare

Redeye Aktiebolag är finansiell rådgivare och advokatfirman Törngren Magnell KB är legal rådgivare till Bolaget.

29 mars 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Steene, VD och IR

Telefon: +46 73 333 57 33

E-mail: johan.steene@teqnion.se

Denna information är sådan information som Teqnion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019 kl. 15.00 CET.

Certified Adviser:

Redeye Aktiebolag

E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Telefon: +46 8 121 576 90

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Teqnion AB ("Bolaget") i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, "Prospektdirektivet"), riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte prospekt enligt Prospektdirektivet. Investerare bör inte investera i några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådan värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall, som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

Filer för nedladdning
2019-04-24
Regulatorisk

Teqnion AB har tecknat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i HEM1 Sydost AB med en årsomsättning på ca 75 MSEK. Avtalet innebär att Teqnion tillträder aktierna idag den 24:e april 2019.

2019-04-03
Regulatorisk

Vid dagens årsstämma fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

2019-03-29

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILLI USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA, KANADA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

2019-03-18

Teqnion AB ("Teqnion" eller "Bolaget") offentliggör idag prospekt med anledning av den nyemission till allmänheten i Sverige, Norge och Finland som offentliggjordes den 15 mars 2019 ("Erbjudandet"). Erbjudandet består av högst 3 080 000 aktier med en teckningskurs om 26 SEK per aktie, motsvarande högst cirka 80 MSEK (före emissionskostnader). Teckningsperioden pågår under 19 mars - 28 mars 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

2019-03-15

Teqnion AB ("Teqnion" eller "Bolaget"), en industrikoncern med dotterbolag som erbjuder produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer, offentliggör att styrelsen, med stöd av extra bolagsstämmans bemyndigande den 10 januari 2019, beslutat att genomföra en nyemission av aktier ("Erbjudandet") samt att notera aktierna på Nasdaq First North ("Noteringen").

2019-03-04

Teqnion  AB,  org.nr.  5567134183  ("Bolaget")  håller  årsstämma  ("stämman")  onsdagen  den  3 april 2019 klockan 17:19 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna. 

2018-12-13

Teqnion AB (publ), org.nr. 5567134183 ("Bolaget") håller extra bolagsstämma ("stämman") torsdagen den 10 januari 2019 klockan 17:20 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna.

2018-12-05

Den 5:e december förvärvade industrigruppen Teqnion samtliga aktier i medicinteknikbolaget Eloflex AB.

2018-11-06

Den 6:e november förvärvades industrigruppen Teqnion samtiliga aktier i Stans & Press Industriservice i Olofström AB.

1
2
3
4
5

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.