Nyheter

Teqnion informerar om åtgärder i samband med årsstämman med anledning av coronaviruset

Med anledning av den rådande situationen gällande covid-19 (coronaviruset) har styrelsen för Teqnion AB ("Teqnion" eller "Bolaget") beslutat att aktieägare i Teqnion ska kunna utöva sin rösträtt per post före årsstämman den 16 april 2020, med stöd av lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Syftet med styrelsens beslut är att minska antalet personer som samlas i stämmolokalen, samtidigt som aktieägarnas möjlighet till inflytande tillvaratas. Aktieägarna uppmanas därför att, på det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till poströstning.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 april 2020 och anmäla sitt deltagande vid årsstämman på det sätt som föreskrivs i kallelsen, använda det formulär för poströstning som kommer finnas tillgängligt på Teqnions hemsida, www.teqnion.se. Det ifyllda och undertecknade formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar ska i god tid innan årsstämman skickas till Bolaget via post till Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna eller via e-post till aktie@teqnion.se. Handlingarna ska vara Bolaget tillhanda senast den 15 april 2020. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Informationen lämnades, genom vd Johan Steenes försorg, för offentliggörande den 8 april 2020 kl. 18:08 CEST.

Om Teqnion

Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av tretton aktiva resultatenheter inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt genom företagsförvärv. Merparten av Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad.

Teqnion grundades 2006 och noterades i april 2019 på Nasdaq First North. Certifierad Adviser är Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90.

Filer för nedladdning

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden