Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Teqnion AB (publ) den 20 april 2021

Pressmeddelande 20 april 2021, Kl: 18:08

Vid årsstämma i Teqnion AB (publ), org.nr 556713-4183, ("Bolaget") den 20 april 2021 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.teqnion.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående medel om

187 938 kSEK balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 220 000 kronor till styrelsens ordförande och 140 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode utgår ej till ledamot som är anställd i Bolaget. Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter och ingen suppleant. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande styrelseledamöterna Sigrun Hjelmquist, Per Berggren, Erik Surén, Gunilla Asker, Mikael Vaezi och Johan Steene. Sigrun Hjelmquist omvaldes till ordförande för styrelsen. Årsstämman omvalde till revisor Allians Revision & Redovisning AB med Peter Åsheim som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner

Årsstämman beslutade om emittering av högst 75 000 teckningsoptioner och införandet av långsiktigt incitamentsprogram 2021/2024 i enlighet med styrelsens förslag. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkommer VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperiod teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 21 april 2021 till och med den 4 maj 2021 noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq First North Growth Market där Bolagets aktie är noterad) för aktie i Bolaget. Påkallandeperioderna för teckning av aktie är under tiden från och med den 5 maj 2024 till och med den 31 maj 2024. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Anmälan om teckning av teckningsoptionerna ska vara Bolaget tillhanda senast den 4 maj 2021.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Steene, VD, Tel: +46 73 333 57 33, E-mail: johan.steene@teqnion.se

Susanna Helgesen, CFO/IR, Tel: +46 708 27 86 36, E-mail: susanna.helgesen@teqnion.se

Teqnion AB

Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna

Tel: 08-655 12 00,

E-mail: info@teqnion.se,

Org.Nr: 556713-4183

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 kl. 18:08 CET.

Om Teqnion

Teqnion AB är en industrikoncern med självständiga dotterbolag grupperade i tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt genom företagsförvärv. Merparten av Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad.

Bolagets aktier TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser.

2021-10-13

Teqnion AB har idag förvärvat samtliga aktier i INNOGUARD UGAB-gruppen.

2021-04-01

Teqnion AB har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Kema Storköksförsäljning Aktiebolag.

2021-03-22

Teqnion AB har idag förvärvat samtliga aktier i CMW i Valdemarsvik AB.

2021-03-19
Regulatorisk
2021-02-18
Regulatorisk

"Snabbkommuniké TEQ 2020. Fokus på lönsamhet har gett tydlig effekt. Underliggande EBITA-marginal cirka fyra ggr högre än jämförelsekvartal. Högsta kassaflödet för enskilt kvartal och år. Omsättning på all-time-high för kvartal och år. Nya förvärv presterar i linje med förväntan. Markant ökning av vinst per aktie, dock skymd av återläggning av tilläggsköpeskilling i jämförelsekvartal. Kort sagt Bättre än någonsin."

<<
1
2
3
4
...
7
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på: