Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Teqnion AB den 5 maj 2022

Vid årsstämma i Teqnion AB, org.nr 556713-4183, ("Bolaget") den 5 maj 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.teqnion.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 0,50 SEK per aktie, totalt 8,1 MSEK och att balansera resterande 216,9 MSEK i ny räkning. Årsstämman beslutade att avstämningsdag ska vara måndagen den 9 maj 2022.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

 

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 220 000 kronor till styrelsens ordförande och 140 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode utgår ej till ledamot som är anställd i Bolaget. Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens reviderade förslag, att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleant. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande styrelseledamöterna Per Berggren, Erik Surén, Mikael Vaezi och Johan Steene. Årsstämman beslutade vidare om nyval av Claes Mellgren som styrelseledamot. Det noterades att Sigrun Hjelmqvist avböjt omval. Årsstämman beslutade om nyval av Per Berggren till ordförande för styrelsen. I enlighet med valberedningens förslag valde årsstämman BDO Mälardalen AB som ny revisor med Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner

Årsstämman beslutade om emission av högst 60 000 teckningsoptioner och införande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025 i enlighet med styrelsens förslag. Rätten att förvärva teckningsoptionerna tillkommer bland annat koncernledningen samt VD i Bolaget och inom koncernen. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperiod teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med 22 april 2022 till och med den 6 maj 2022. Påkallandeperioden för teckning av aktie är under tiden från och med den 12 maj 2025 till och med den 12 juni 2025. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Anmälan om teckning av teckningsoptionerna ska vara Bolaget tillhanda senast den 12 maj 2022.

 

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Steene, VD, Tel: +46 73 333 57 33, E-mail: johan.steene@teqnion.se

Susanna Helgesen, CFO/IR, Tel: +46 708 27 86 36, E-mail: susanna.helgesen@teqnion.se

 

Teqnion AB

Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna

Tel: 08-655 12 00,

E-mail: info@teqnion.se,

Org.nr: 556713-4183

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022 kl. 18:08 CET.

 

Om Teqnion

Teqnion AB är en industrikoncern som förvärvar beprövade nischbolag med fina kassaflöden för att utveckla och äga med evig horisont. Dotterbolagen leds decentraliserat med stöd från moderbolaget. Vi agerar i flertalet branscher med ledande produkter vilket ger oss god motståndskraft vid konjunktursvängningar samt ett gediget industriellt kunnande. För oss är det centralt att fokusera på lönsamhet och långsiktigt hållbara affärsrelationer.

Bolagets aktier TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser.

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden