Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Teqnion AB (publ)

Teqnion AB (publ), org.nr. 5567134183 ("Bolaget") håller extra bolagsstämma ("stämman") torsdagen den 10 januari 2019 klockan 17:20 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna.

Anmälan och registrering
För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 januari 2019. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 4 januari 2019. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till Bolaget senast den 4 januari 2019. Anmälan om deltagande sker:

 • per post: Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna, märkt "Extra bolagsstämma"
 • per epost: aktie@teqnion.se

I anmälan uppges namn, person eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 4 januari 2019.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.teqnion.se.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två protokolljusterare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Nyval av styrelseledamot.
 8. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 9. Beslut om emission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare
 10. Beslut om emission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare
 11. Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit 2:1)
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
 13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Det föreslås att Per Berggren väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Nyval av styrelseledamot
Då styrelseledamot Anna-Karin Karlsson har utträtt från Bolagets styrelse föreslås det att Sigrun Hjelmqvist väljs som ny styrelseledamot i Bolaget intill slutet av nästa årsstämma.

Nyvald styrelseledamot och avgående styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2018, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd respektive proportionerligt i förhållande till den förkortade mandattidens längd.

Punkt 8 - Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman ska besluta om ändring av Bolagets bolagsordning genom att ändra tidpunkt för kallelse till bolagsstämma. §8 i bolagsordningen ändras och får därmed följande lydelse:

"Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri."

Punkt 9 - Beslut om emission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare
Styrelsen för Teqnion föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 100 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 10 000 kronor, till en teckningskurs om 37 kronor per aktie. Antalet aktier kan således öka från 6 481 555 till högst 6 581 555, vilket motsvarar att antalet aktier i Bolaget ökar med högst 1,6 procent. Teckningskursen har bedömts motsvara aktiens marknadsvärde. I övrigt ska följande villkor gälla:

(a) Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda i Bolaget och Bolagets dotterbolag som inte innehar aktier i Bolaget per den 4 januari 2019, vardera har rätt teckna högst 1 000 aktier. Aktier får endast tecknas i poster om 200 aktier. Överteckning får inte ske. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen genomförs för att göra vissa anställda delaktiga i Bolagets utveckling genom aktieägande i Bolaget.
(b) Teckning ska ske på teckningslista senast den 17 januari 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
(c) Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant genom betalning till av Bolaget anvisat konto senast två dagar efter besked om tilldelning. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningsperioden.
(d) De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok. Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

Punkt 10 - Beslut om emission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare
Styrelsen för Teqnion föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 100 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 10 000 kronor, till en teckningskurs om 37 kronor per aktie. Antalet aktier som kan komma att emitteras enligt detta förslag ska minskas med det antalet aktier som tillkommer genom emissionen ovan i punkt 9. Antalet aktier i Bolaget kan således genom båda emissionerna inte öka med mer 100 000 från 6 481 555 till högst 6 581 555, vilket motsvarar att antalet aktier i Bolaget ökar med högst 1,6 procent. Teckningskursen har bedömts motsvara aktiens marknadsvärde. I övrigt ska följande villkor gälla:

(a) Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Vigand Nilsson, David Guobing, Christer Udd, Sigrun Hjelmqvist, Navid Khosravi, Niklas Eriksson, Håkan Valberg, AnnaKarin Karlsson, Olof Ekstrand och Magnus Franzén. Sigrun Hjelmqvist är enligt punkt 7 föreslagen styrelseledamot i Bolaget. Övriga personer är nyckelpersoner i Teqnionkoncernen. Vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning och i den mån så inte kan ske genom lottning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen genomförs för att göra styrelseledamoten och nyckelpersonerna delaktiga i Bolagets utveckling genom aktieägande i Bolaget.
(b) Teckning ska ske på teckningslista senast den 21 januari 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
(c) Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant genom betalning till av Bolaget anvisat konto senast två dagar efter besked om tilldelning. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningsperioden.
(d) De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok.
(e) Tilldelning får endast ske så antalet aktier som tilldelas under emissionerna i punkterna 9 och 10 totalt motsvarar 100 000 aktier.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

Punkt 11 - Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit 2:1)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en uppdelning av Bolagets aktier varvid en (1) befintlig aktie i Bolaget delas i två (2) aktier (aktiesplit 2:1).

Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 6 481 555 till 12 963 110 (för det fall emissionerna enligt punkterna 9 och 10 fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget öka från 6 581 555 till 13 163 110). Vardera akties kvotvärde kommer efter uppdelning att vara 0,05 kronor.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie. Avstämningsdagen får dock inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om uppdelning har registrerats hos Bolagsverket. Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska ske kontant eller genom apport, kvittning eller med andra villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 i aktiebolagslagen. Styrelsen får i övrigt bestämma villkoren för emissionen. Antal nyemitterade aktier får högst uppgå till 6 000 000 stycken eller dess motsvarighet i teckningsoptioner eller konvertibler.

Majoritetskrav
För beslut i enlighet med punkterna 8 och 12 på den föreslagna dagordningen krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

För beslut i enlighet med punkterna 9 och 10 på den föreslagna dagordningen krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antalet aktier och röster i Bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 6 481 555. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt
I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillgängliga handlingar
Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär samt redogörelser och yttranden av styrelsen och revisorn kommer hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.teqnion.se.

Teqnion AB (publ)
Stockholm i december 2018

Styrelsen

2019-04-03
Regulatorisk

Vid dagens årsstämma fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

2019-03-29

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILLI USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA, KANADA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

2019-03-18

Teqnion AB ("Teqnion" eller "Bolaget") offentliggör idag prospekt med anledning av den nyemission till allmänheten i Sverige, Norge och Finland som offentliggjordes den 15 mars 2019 ("Erbjudandet"). Erbjudandet består av högst 3 080 000 aktier med en teckningskurs om 26 SEK per aktie, motsvarande högst cirka 80 MSEK (före emissionskostnader). Teckningsperioden pågår under 19 mars - 28 mars 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

2019-03-15

Teqnion AB ("Teqnion" eller "Bolaget"), en industrikoncern med dotterbolag som erbjuder produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer, offentliggör att styrelsen, med stöd av extra bolagsstämmans bemyndigande den 10 januari 2019, beslutat att genomföra en nyemission av aktier ("Erbjudandet") samt att notera aktierna på Nasdaq First North ("Noteringen").

2019-03-04

Teqnion  AB,  org.nr.  5567134183  ("Bolaget")  håller  årsstämma  ("stämman")  onsdagen  den  3 april 2019 klockan 17:19 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna. 

2018-12-13

Teqnion AB (publ), org.nr. 5567134183 ("Bolaget") håller extra bolagsstämma ("stämman") torsdagen den 10 januari 2019 klockan 17:20 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna.

2018-12-05

Den 5:e december förvärvade industrigruppen Teqnion samtliga aktier i medicinteknikbolaget Eloflex AB.

2018-11-06

Den 6:e november förvärvades industrigruppen Teqnion samtiliga aktier i Stans & Press Industriservice i Olofström AB.

2018-05-02

Den 2:a maj förvärvade industrigruppen Teqnion samtliga aktier i småländska Grimstorps Byggkomponenter AB.

1
2
3
4

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.