Nyheter

Kallelse till årsstämma i Teqnion AB

Teqnion AB, org.nr. 556713-4183, ("Bolaget") håller årsstämma ("stämman") tisdagen den 20 april 2021 klockan 16:08 på restaurang Taste, Evenemangsgatan 11, 169 79 Solna.

Anmälan och registrering

För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 april 2021. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till Bolaget senast den 14 april 2021. Anmälan om deltagande sker:

per post: Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna, märkt "Årsstämma"

per e-post: aktie@teqnion.se

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 12 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 12 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 14 april 2021.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.teqnion.se.

Poströstning

För att minska risken för smittspridning har styrelsen med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att aktieägarna i bolaget ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning som ett alternativ till fysiskt deltagande vid årsstämman.

Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas, vilket finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.teqnion.se. Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Det går också att avstå från att rösta i enskild beslutspunkt. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (det vill säga poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Det ifyllda och undertecknade formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar ska skickas till bolaget via post till Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna, märkt "Årsstämma" eller via e-post till aktie@teqnion.se. Handlingarna ska vara bolaget tillhanda senast den 19 april 2021. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande.

2 Val av ordförande vid stämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

4 Godkännande av dagordning.

5 Val av en eller två protokolljusterare.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8 Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9 Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer.

10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11 Val av styrelseledamöter och revisorer.

12 Beslut om instruktion för valberedning.

13 Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner.

14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

15 Stämmans avslutande.

Förslag till beslut Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att Sigrun Hjelmquist väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken, giltiga anmälningar och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringsmännen.

Punkt 5 - Val av en eller två protokolljusterare.

Styrelsen föreslår att Per Berggren och Erik Surén, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar, väljs som justeringspersoner.

Punkt 8 b - Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 1 januari 2020 - 31 december 2020 med hänsyn till regler kopplade till stödåtgärder under covid-19 pandemin. Styrelsen föreslår att Bolagets balanserade vinstmedel överföres i ny räkning.

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter samt att revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande tillerkänns 220 000 kronor och övriga av stämman valda ledamöter 140 000 kronor vardera. Arvode ska inte utgå till ledamot som är anställd i Bolaget. Det föreslås att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Berggren, Erik Surén, Sigrun Hjelmqvist, Johan Steene, Gunilla Asker och Mikael Vaezi för tiden intill nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Sigrun Hjelmquist. Styrelsesuppleant Mikael Rockhammar har avböjt omval. Valberedningen föreslår att stämman inte väljer någon ny styrelsesuppleant i avsikt för Bolaget att följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Vidare förslås omval av Allians Revision & Redovisning som revisor med Peter Åsheim som huvudansvarig revisor för Bolaget för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 12 - Beslut om instruktion för valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om nedan reviderad instruktion för valberedningen. Anledningen till den reviderade versionen är att den ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Instruktion för valberedningen för Teqnion AB

Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.

Utformning:

· Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i september varje år.

· Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande störste aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

· Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

· Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren, såvida inte valberedningens ledamöter enats om annat.

· Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande i valberedningen.

· Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

· Verkställande direktören eller annan person från Bolagets ledning ska inte vara ledamot i valberedningen.

· Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Förändringar i sammansättning:

· För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

· För det fall en aktieägare under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska ledamot som är utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande samt den aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna äga rätt att utse sin representant. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämma.

· Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Oberoende:

· Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

· Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

· Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningens uppdrag:

· Valberedningens uppdrag är att lämna förslag till bolagsstämman avseende främst val av styrelse och revisor samt arvodering av dessa. För att kunna fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen inhämta information om bolaget och dess verksamhet samt sätta sig in i den befintliga sammansättningen av styrelsen och vald revisor. Valberedningen ska ta del av styrelseutvärdering om sådan finns samt intervjua styrelseordförande och styrelseledamöter. Valberedningen kan inhämta ytterligare information som de bedömer relevant för sitt arbete.

· Valberedningen ska lämna förslag till:

- Stämmoordförande,

- Styrelse,

- Styrelseordförande,

- Revisorer,

- Styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och var och en av de övriga ledamöterna samt ersättning för eventuellt utskottsarbete,

- Arvode till bolagets revisorer, samt

- I den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion.

· Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämman samt på bolagets webbplats.

· Valberedningen ska lämna ett motiverat yttrande över sitt förslag till styrelsens sammansättning. I valberedningens förslag ska särskild hänsyn tas till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden för att uppnå en ändamålsenlig sammansättning. Förslaget ska präglas av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

· Valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor ska innehålla revisionsutskottets rekommendation (om styrelsen inte inrättat något revisionsutskott avses styrelsen). Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer som föreslås av valberedningen måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande, om bolaget varit tvunget att anordna ett sådant förfarande.

Information om valberedningen på webben:

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de utsetts på bolagets webbsida, dock senast sex månader före årsstämman. Information om namnen på ledamöterna i valberedningen ska presenteras och om en ledamot utsetts av en viss ägare ska ägarens namn anges. Om en ledamot lämnar valberedningen ska uppgift om detta lämnas. Utses ny ledamot ska motsvarande information om den nya ledamoten lämnas. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Ersättning

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget och bolaget är på begäran av valberedningen skyldig att tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete.

Punkt 13 - Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner i den koncern i vilken Bolaget utgör moderbolag ("Koncernen" respektive "Teckningsoptionsprogram 2021/2024") genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024 till Bolagets helägda dotterbolag Storebro Energy Systems AB, org. nr 556441-3010, ("Dotterbolaget"), och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2024 från Dotterbolaget till nyckelpersoner i Koncernen, enligt nedan.

A. Emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att emittera högst 75 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 på följande villkor:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till nyckelpersoner i Koncernen i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt B nedan. Dotterbolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än vad som framgår av förslaget enligt punkt B nedan.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021/2024.

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckning av teckningsoptioner ska ske på separat teckningslista senast den 4 maj 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med 21 april 2021 till och med den 4 maj 2021. Teckningskursen ska avrundas till närmast hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.

Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 5 maj 2024 till och med den 31 maj 2024, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning.

Aktie som tillkommer genom teckning med utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.teqnion.se. Som framgår av teckningsoptionsvillkoren kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier, nyemission, emission av teckningsoptioner och konvertibler, samt i vissa andra fall. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas och senareläggas i vissa fall.

Om emissionen fulltecknas, samtliga teckningsoptioner överlåts till nyckelpersoner i Koncernen i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt B nedan och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 3 750 kronor (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren).

Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåts till nyckelpersoner i Koncernen i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt B nedan, får, efter beslut av styrelsen för Dotterbolaget, makuleras. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

B. Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2024 till nyckelpersoner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget, inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021/2024, överlåter högst 75 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 till nyckelpersoner i Koncernen på följande villkor:

1. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma:

(a) verkställande direktören i Bolaget (1 person),

(b) övriga personer som ingår i Koncernledningen (5 personer),

(c) de personer som är verkställande direktörer i dotterbolag till Bolaget (15 personer),

(d) personer som av styrelsen har bedömts ha liknande betydelse för Koncernen som de personer som är verkställande direktörer i dotterbolag till Bolaget (2 personer med olika chefspositioner), och

(e) personer som kan komma att tillträda som verkställande direktörer i dotterbolag till Bolaget i närtid (högst 2 personer).

Nyckelpersonerna ska ha rätt att förvärva 3 000 teckningsoptioner var. Nyckelperson som anmäler sig för förvärv av teckningsoptioner inom denna ram är garanterad att få förvärva det antal teckningsoptioner som han/hon vill förvärva ("garanterad tilldelning").

Nyckelperson får anmäla sig för förvärv av ytterligare teckningsoptioner än vad han/hon är garanterad tilldelning av, dock högst ytterligare 1 500 teckningsoptioner. Om det totala antalet teckningsoptioner som sådana anmälningar avser överstiger det antal teckningsoptioner som återstår efter garanterad tilldelning till personer enligt (a)-(d) ovan som anmält sig för förvärv av teckningsoptioner och reservering av totalt 6 000 teckningsoptioner för personer enligt (e) ovan, ska de återstående teckningsoptionerna fördelas mellan dem som har anmält sig för förvärv av ytterligare teckningsoptioner, varvid de ska tilldelas lika många ytterligare teckningsoptioner var. Ingen ska dock tilldelas fler teckningsoptioner än denne anmält sig för.

2. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Beräkningen av teckningsoptionernas marknadsvärde ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

3. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner enligt punkt 1 ovan ska, när det gäller personer enligt (a)-(d) i nämnda punkt, ha kommit Bolaget tillhanda senast den 10 maj 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga anmälningsfristen. När det gäller personer enligt (e) i nämnda punkt, ska anmälan om förvärv av teckningsoptioner ha kommit Bolaget tillhanda inom två veckor från det att personen tillträdde sin anställning som verkställande direktör i dotterbolag till Bolaget, dock senast den 31 augusti 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga anmälningsfristen.

4. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner måste omfatta ett jämt 1000-tal teckningsoptioner. Detta avser endast den garanterade tilldelningen.

5. Betalning för teckningsoptioner som förvärvas ska, när det gäller personer enligt punkt 1 (a)-(d) ovan, erläggas kontant senast den 14 maj 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden. När det gäller personer enligt punkt 1 (e) ovan, ska betalning för teckningsoptioner som förvärvas erläggas kontant inom en vecka från anmälan om förvärv, dock senast den 31 augusti 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.

6. En förutsättning för rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget är att nyckelpersonen vid tidpunkten för förvärvet är anställd i något bolag i Koncernen och varken själv sagt upp sig från sin anställning eller blivit uppsagd. Ytterligare förutsättningar är att förvärv lagligen kan ske, att det kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser och att nyckelpersonen vid tidpunkten för förvärvet har ingått ett s.k. hembudsavatal med Bolaget, enligt vilket nyckelpersonen är förpliktad att erbjuda Bolaget, eller den Bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna om nyckelpersonen avser att överlåta teckningsoptionerna, om nyckelpersonens anställning upphör inom viss tid samt i vissa andra fall.

Motiv för förslaget och skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Motivet till förslaget om inrättande av Teckningsoptionsprogram 2021/2024 och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda nyckelpersoner i Koncernen en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer att det kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling och möjligheten att kunna behålla kompetent och engagerad personal, till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Vid årsstämman 2020 beslutades att introducera ett teckningsoptionsprogram om högst 299 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023. Av dessa har 147 500 teckningsoptioner av serie 2020/2023 överlåtits till nyckelpersoner, där varje teckningsoption av serie 2020/2023 ger rätt att teckna en aktie i Bolaget under perioden från och med 1 maj 2023 till och med den 31 maj 2023 till ett belopp om 23,3 SEK.

Utspädning

Per dagen för förslaget finns det 16 129 710 aktier i Bolaget.

Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut och överlåtas inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021/2024 ges ut och överlåts till nyckelpersoner och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 75 000 (med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier enligt teckningsoptionsvillkoren) vilket motsvarar en utspädning om ca 0,46 procent.

Utspädningseffekten har beräknats såsom antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster.

Preliminär värdering, kostnader för Bolaget samt påverkan på nyckeltal

Marknadsvärdet på en teckningsoption av serie 2021/2024 är, enligt en preliminär värdering enligt Black & Scholes värderingsmodell, 14,23 kronor. Den preliminära värderingen är baserad på antagandet att den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med 21 april 2021 till och med den 4 maj 2021 kommer att uppgå till 77,40 kronor, vilket skulle ge en teckningskurs om 100,62 kronor per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionen, samt antagande om en volatilitet om 40 procent och en riskfri ränta om -0,23 procent. Vid överlåtelse av teckningsoptioner till nyckelpersoner kommer marknadsvärdet att fastställas baserat på uppdaterade antaganden och då kända parametrar.

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2021/2024 ska överlåtas till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen bedöms Teckningsoptionsprogram 2021/2024 inte föranleda några kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter eller liknande såvitt avser nyckelpersoner bosatta i Sverige (samtliga).

Kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet beräknas uppgå till ca 50 000 kronor.

Teckningsoptionerna beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal vinst per aktie.

Beredning av förslaget

Förslaget till beslut om inrättande av Teckningsoptionsprogram 2021/2024 och förslagen till beslut under punkterna A och B ovan har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Det noteras att den verkställande direktören och den vice verkställande direktören i Bolaget, som också är styrelseledamöter i Bolaget, inte har deltagit i styrelsens beredning av förslaget, då de i egenskap av anställda/nyckelpersoner omfattas av förslaget.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att möjliggöra för Bolaget att kunna emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i samband med företagsförvärv, men även för att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt för att kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning vid behov. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Valberedningen

Valberedningen består av Carl-Johan Ahlström som representant för Vixar AB (valberedningens ordförande), Kent Söderström som representant för Investment AB Spiltan samt Kent Söderberg som representant för Erik Surén.

Majoritetskrav

Stämmans beslut i enlighet med punkt 13 ovan förutsätter att beslutet biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämmans beslut i enlighet med punkt 14 ovan förutsätter att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 16 129 710. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Tillgängliga handlingar

Teckningsoptionsvillkor och redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.teqnion.se.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter och valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.teqnion.se.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Teqnion AB

Stockholm i mars 2021
Styrelsen

Informationen lämnades, genom vd Johan Steenes försorg, för offentliggörande
den 19 mars 2021 kl. 14:08 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Steene, VD, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: johan.steene@teqnion.se
Susanna Helgesen, CFO/IR, Telefon: +46 708 27 86 36, E-mail: susanna.helgesen@teqnion.se

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00, E-mail: info@teqnion.se, Org.Nr: 556713-4183

Om Teqnion

Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av femton aktiva resultatenheter inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt genom företagsförvärv. Merparten av Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad.

Teqnion grundades 2006 och noterades i april 2019 på Nasdaq First North.
Certifierad Adviser är Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på: