Nyheter

DELÅRSRAPPORT OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019 - TEQNION AB

HELÅR 2019 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

 • Nettoomsättningen ökade till 579 518 (296 157) kSEK. En ökning med 96% där 52% är organisk tillväxt.
 • Justerad EBITDA1 uppgår till 46 273 (48 415) kSEK. Det motsvarar en EBITDA-marginal på 8% (16).
 • EBITDA uppgår till 86 270 (46 346) kSEK. Det motsvarar en EBITDA-marginal på 15% (16).
 • EBITA uppgår till 70 531 (37 772) kSEK. Det motsvarar en EBITA-marginal på 12% (13).
 • Resultat före skatt uppgår till 36 152 (35 730) kSEK. En resultatförbättring med 1%.
 • Soliditeten uppgår till 47% (33).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 18 816 (34 967) kSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning inom fastslagen policy om 0,2 (0) kronor per aktie.

1Justerat för icke operativa resultatpåverkande poster, helåret 2019, med -40 MSEK. Denna justering består av engångskostnader i samband med noteringen om 8,6 MSEK som återläggs och ej utbetalda tilläggsköpeskillingar om 48,6 MSEK som avlägsnas från resultatet. De icke operativa engångskostnaderna från 2018 om 2,1 MSEK som återlagts härrör främst från ett pre-IPO-projekt.

ANDRA HALVÅRET 2019 1 JULI - 31 DECEMBER

 • Nettoomsättningen ökade till 305 439 (165 266) kSEK. En ökning med 85% där 30% är organisk tillväxt.
 • Justerad EBITDA2 uppgår till 19 262 (31 022) kSEK. Det motsvarar en EBITA-marginal på 6% (19).
 • EBITDA uppgår till 67 862 (30 594) kSEK.
 • EBITA uppgår till 58 090 (21 596) kSEK. Det motsvarar en EBITA-marginal på 19% (13).
 • Resultat före skatt uppgår till 24 925 (20 076) kSEK. En resultatförbättring med 24%.

2Justerat för icke operativa resultatpåverkande poster, andra halvåret 2019, med ej utbetalda tilläggsköpeskillingar om -48,6 MSEK som avlägsnas från resultatet. De icke operativa engångskostnaderna från 2018 om 428 kSEK som återlagts härrör till kostnader vid övergång till IFRS.

Väsentliga händelser

Andra halvåret 2019, 1 juli - 31 december

 • Den 18 september 2019 förvärvade Teqnion bolagen Markis City Service AB och systerbolaget Dandy Dots AB med en gemensam nettoomsättning på ca 65 MSEK per år.

Efter periodens utgång

 • Den 31 januari 2020 meddelades att Nicklas Wigren har rekryterats som ny CFO till Teqnionkoncernen.

VD-kommentar

FÖRÄNDRING STÄLLER KRAV PÅ LEDARSKAP

Ett oerhört händelserikt och mycket expansivt år kan nu summeras. Och eftersom jag i somras tydligt uttryckte vad jag tycker om att underprestera i leverans hänvisar jag till vad jag sa då, istället för att skriva ut det igen.

De flesta av våra verksamheter utvecklas som vi vill, men i vissa bolag har vi behövt intensifiera närvaron från Teqnions stab. Det tar längre tid än vad jag trodde att stabilisera de nya förvärven efter den oro ett ägarbyte kan orsaka, men det vi gör har effekt. Vi har vuxit väldigt snabbt, samtidigt som vi har noterat oss på Nasdaq First North Growth Market, men jag är trygg i att vi har kapacitet att hantera allt det nya. Vi har en tokigt driven ledningsgrupp på plats och vi stärker oss ytterligare när Nicklas Wigren kommer in som ny CFO i början av mars. Även om vi vill utvärderas på långsiktiga meriter händer nu så mycket i bolaget att vi vill informera ägare och investerare på en mer frekvent basis. Det gör att vi kommer att lämna kvartalsrapporter framåt med start redan nu i Q1 2020.

ELOFLEX - ATT VÄXA SÅ DET KNAKAR

När vi förvärvar bolag har vi en fastlagd strategi där vi letar välskötta verksamheter med verifierad intjäningsförmåga, positiva kassaflöden och god framtidspotential. Ibland hittar vi såklart verksamheter som ligger utanför detta ramverk men som ändå är för intressanta att släppa. Vårt förvärv av Eloflex, ett bolag som säljer hopfällbara elrullstolar, exemplifierar väl ett förvärv som ligger utanför ramen. Eloflex kom in i gruppen utan mångårig historik i ryggen. Bolaget är en härlig startup med extremt stor potential men med avsaknad av etablerad organisation och fastlagda rutiner. Efter sommaren har Teqnion gått in med ledningsresurser, strategiskt stöd och ett VD-byte har genomförts. Vår bedömning är att Eloflex expansion fortfarande är möjlig, men i en lägre takt än ursprungligt prognostiserat.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TILLVÄXT

Överallt i koncernen där vi identifierar förbättringspotential har Teqnion intensifierat sin närvaro för att ge befintliga, och i vissa fall nya, ledningar rätt stöd. Detta för att de i grunden sunda, stabila verksamheterna ska kunna utvecklas i linje med sina mycket goda förutsättningar.

Vår fina husleverantör Hem1, har vuxit mycket kraftigt under 2019 då vi nästan dubblat antalet levererade hus mot året innan. Tillväxten har skett parallellt med att vi förvärvat bolaget vilket givetvis varit utmanande för våra medarbetare och ledning en på plats. Den marginalförsämring som vi erfarit är nu på väg tillbaka mot de nivåer som vi vill se.

FRAMÅT - ÅTERERÖVRA MARGINALERNA

Och nu fortsätter vi precis som tidigare, framåt, uppåt, bättre. Vi är långt ifrån i mål. Teqnion är bara i sin linda, det ska bli mycket, mycket större.

Mina förväntningar är att de åtgärder som genomförs, där vi flitigt genomför kostnadsbesparingar och säkerställer effektiva arbetssätt kommer att lyfta vinstmarginalerna till de nivåer där de ska vara. Dock har vi vissa verksamheter som är projektstyrda och volatila vilket gör att vår småskalighet fortfarande syns i rapporterna över kortare tidsperioder. Jag har en stark tro på vårt sätt att jobba där vi stöttar våra handlingskraftiga, flexibla och kundnära bolag.

Vi fortsätter bygga ett större och stabilare Teqnion med ökad riskspridning genom ytterligare dotterbolag i nischade branscher. Det finns väldigt fina bolag där ute som vi siktar på att förvärva. Vi letar bolag med egna varumärken men också nischade agenturbolag och specialiserade tillverkare.

Affären i fokus, människan i centrum.

Run far be nice - Solna 2020-02-20

Johan Steene
Vd och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Steene, VD och IR, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: johan.steene@teqnion.se

Rapporten bifogas detta pressmeddelande samt är tillgänglig via följande länk:
www.teqnion.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna

Tel: 08-655 12 00, E-mail: info@teqnion.se, Org.Nr: 556713-4183

Denna information är sådan information som Teqnion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 8:08 CET.

Om Teqnion

Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av tretton aktiva resultatenheter inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt genom företagsförvärv. Merparten av Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad.

Teqnion grundades 2006 och noterades i april 2019 på Nasdaq First North. Certifierad Adviser är Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90.

2020-03-17
Regulatorisk

Teqnion AB, org.nr. 556713-4183, ("Bolaget") håller årsstämma ("stämman") torsdagen den 16 april 2020 klockan 16:08 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna.

2020-02-20
Regulatorisk

HELÅR 2019 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

 • Nettoomsättningen ökade till 579 518 (296 157) kSEK. En ökning med 96% där 52% är organisk tillväxt.
 • Justerad EBITDA1 uppgår till 46 273 (48 415) kSEK. Det motsvarar en EBITDA-marginal på 8% (16).
 • EBITDA uppgår till 86 270 (46 346) kSEK. Det motsvarar en EBITDA-marginal på 15% (16).
 • EBITA uppgår till 70 531 (37 772) kSEK. Det motsvarar en EBITA-marginal på 12% (13).
 • Resultat före skatt uppgår till 36 152 (35 730) kSEK. En resultatförbättring med 1%.
 • Soliditeten uppgår till 47% (33).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 18 816 (34 967) kSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning inom fastslagen policy om 0,2 (0) kronor per aktie.

1Justerat för icke operativa resultatpåverkande poster, helåret 2019, med -40 MSEK. Denna justering består av engångskostnader i samband med noteringen om 8,6 MSEK som återläggs och ej utbetalda tilläggsköpeskillingar om 48,6 MSEK som avlägsnas från resultatet. De icke operativa engångskostnaderna från 2018 om 2,1 MSEK som återlagts härrör främst från ett pre-IPO-projekt.

2019-10-22

Valberedningens ledamöter inför Teqnions årsstämma 2020 har nu utsetts. I enlighet med årsstämmans beslut skall Teqnions valberedning bestå av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i september varje år.

2019-09-18
Regulatorisk

Teqnion AB har idag tecknat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i bolagen Markis City Service AB och systerbolaget Dandy Dots AB med en gemensam nettoomsättning på ca 65 MSEK. Avtalet innebär att Teqnion tillträder aktierna idag den 18:e september 2019.

2019-08-21
Regulatorisk

Med anledning av att bolaget justerar ner tidigare lämnad helårsprognos för EBITDA med 20-30 %, tidigareläggs publiceringen av halvårsrapporten.

1 januari - 30 juni 2019

- Nettoomsättningen ökade till 274 (131) MSEK.

En ökning med 109 procent där 6 procent är organisk tillväxt.

- Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (just. EBITA)*

justerat för icke operativa engångskostnader uppgår till 21 044 (17 817) kSEK.

Det motsvarar en EBITA-marginal på 8 (13) procent.

- EBITA uppgår till 12 441 (16 176) kSEK. Det motsvarar en EBITA-marginal på 5 (12) procent.

- EBITDA uppgår till 18 407 (20 334) kSEK. En EBITDA-försämring med 9 procent.

- Resultat före skatt uppgår till 11 332 (15 654) kSEK. En resultatförsämring med 28 procent.

- Soliditeten uppgår till 44 procent.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 10 227 kSEK.

- Prognosen för helåret 2019 om 66 MSEK EBITDA justeras ner med 20-30 procent.

2019-04-24
Regulatorisk

Teqnion AB har tecknat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i HEM1 Sydost AB med en årsomsättning på ca 75 MSEK. Avtalet innebär att Teqnion tillträder aktierna idag den 24:e april 2019.

1
2
3
4

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.