Nyheter

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2020 - Teqnion AB

"Vi gör det vi ska, växer och skickar upp marginalerna"
- Johan Steene, VD

TREDJE KVARTALET (1 JULI - 30 SEPTEMBER 2020)

- Nettoomsättningen ökade med 22% och uppgick till 150,9 (123,5) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 0,8%.
- EBITDA ökade med 206% och uppgick till 22,1 (7,2) MSEK med en EBITDA-marginal om 14,6% (5,8). Justerat för övriga intäkter avseende återläggning av tilläggsköpeskillingar om 3,0 MSEK samt statliga stöd relaterat till covid-19 om 0,7 MSEK uppgår justerad EBITDA till 18,4 (7,2) MSEK och justerad EBITDA-marginal till 12,2% (5,8).
- EBITA ökade med 252% och uppgick till 15,6 (4,4) MSEK med en EBITA-marginal om 10,3% (3,6). Justerad EBITA uppgick till 11,9 (4,4) MSEK med en justerad EBITA-marginal om 7,9% (3,6).
- Resultat före skatt ökade med 284% och uppgick till 14,6 (3,8) MSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,5 (-24,3) MSEK.

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2020

- Nettoomsättningen ökade med 17% och uppgick till 466,5 (397,6) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 2,2%.
- EBITDA ökade med 135% och uppgick till 60,3 (25,6) MSEK med en EBITDA-marginal om 12,9% (6,4). Justerat för övriga intäkter avseende återläggning av tilläggsköpeskillingar om 3,0 MSEK samt statliga stöd relaterat till covid-19 om 1,6 MSEK uppgår justerad EBITDA till 55,7 (34,2) MSEK och justerad EBITDA-marginal till 11,9% (8,6).
- EBITA ökade med 150% och uppgick till 42,2 (16,9) MSEK med en EBITA-marginal om 9,0% (4,2). Justerad EBITA uppgick till 37,6 (25,5) MSEK med en justerad EBITA-marginal om 8,1% (6,4).
- Resultat före skatt ökade med 163% och uppgick till 39,9 (15,1) MSEK.
- Soliditeten uppgick till 47,2% (42,3).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66,8 (-14,4) MSEK.

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

- Förvärv av WiMa Propulsion AB som är ett kunskaps- och serviceföretag inriktat på marina och industriella gasturbininstallationer, se sida 2 och 15.
- Susanna Helgesen rekryterades till CFO-tjänsten under kvartalet och tillträdde den 1 oktober 2020.
- Under perioden januari - september har koncernen sökt och erhållit statliga stöd för korttidsarbete på totalt 2,1 MSEK. Under perioden januari-september har 1,6 MSEK av det totala bidraget påverkat resultatet positivt varav 0,7 MSEK under tredje kvartalet.

VD-KOMMENTAR

Vi gör det vi ska och bygger vidare
Som Doris i Hitta Nemo lider jag av en skön partiell närminnesförlust vad gäller hur länge vi har byggt på företagsgruppen Teqnion. Jag är fullkomligt övertygad i känslan av att vi befinner oss precis i början. I starten av något som ska utvecklas till något riktigt stort. Oavsett covid-19 eller andra faktorer vi ej rår över trycker vi på framåt. Det gäller bara att som Doris nynna: "När livet känns hårt vet du vad du ska göra då? fortsätt simma, simma, simma "

Pandemin håller sitt grepp om världen men vår diversifiering gör oss stryktåliga. Trots allmän osäkerhet har flera marknadssegment visat sig starka. Vi har haft bra med förfrågningar, order och försäljning inom infrastruktur, förnybar energi och laddbara fordon. I byggsektorn upplever vi också ett bra sug men där bromsar tyvärr hanteringen hos kommuner och myndigheter. Vi har sett en stabil orderingång från både försvarsindustrin och hjälpmedelssektorn där vi även har internationella kunder. Att många i samhället nu arbetar hemifrån verkar gynna vår försäljning av heminredningsprodukter. För bolag i våra mer drabbade branscher har det ställts tydliga krav på att kvickt anpassa kostnader för en lägre affärsvolym. Vi befinner oss i en tid då det är extra viktigt att vara villig till anpassning.

Affärsmöjligheterna ser inte alltid ut som innan pandemin. Både små och stora förändringar i företags och människors beteenden skapar nya möjligheter och visar på tidigare okända behov. Jag upplever att vi som företagsgrupp är riktigt bra på att fånga upp dessa tendenser. Vi har många känselspröt ute och vår samlade kunskap och erfarenhet är en grym trygghet i osäkra tider. Yttre krav på förändring ger oss möjligheten att lyfta smarta konkurrenskraftiga erbjudanden och hitta till nya kundgrupper.

Fortsatt bättre marginaler
Våra förväntningar på tredje kvartalet var försiktiga men de resultat- och marginalförbättringar som synliggjorts visar att vårt envetna slit puttar upp lönsamhetsmarginalerna mot de nivåer där vi vill befinna oss, nu även under motiga förhållanden. Den här delårsrapporten visar med härlig tydlighet att det vi gör ger effekt och att vi gnetar på åt rätt håll.

Hållbar värdetillväxt utan horisont
Under kvartalet förvärvade vi WiMa Propulsion som renoverar och underhåller gasturbiner. Med sin tydliga nischverksamhet och WiMa-gängets mycket höga kunskapsnivå kombinerat med bra kassaflöde uppfyller bolaget väl de kriterier som vi söker i förvärv.

Teqnion fortsätter med fastlagd strategi, att växa genom förvärv av självständiga bolag med tydligt existensberättigande. Likviditeten är bra, vi har stark organisation med de bästa medarbetarna och nu radar vi upp fler förvärvskandidater.

Sätt målen och håll fokus på affären
Jag älskar mål. De gör uppdraget tydligt. Teqnions finansiella mål finns beskrivna på sida 3. Vi jobbar för att krossa dem och gör det bäst genom att säkra att dotterbolagen körs av individer som vill något, som begriper att göra affärer med hållbar lönsamhet. Och vi har precis sådana medarbetare på plats.

Jag räknar med att pandemin kommer fortsätta påverka vår vardag under överskådlig tid. Oavsett det fortsätter vi bygga Teqnion stort. Fortsätt simma, fortsätt simma

Run far, be nice
Johan Steene
VD och Koncernchef

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk:
www.teqnion.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Steene, VD, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: johan.steene@teqnion.se
Susanna Helgesen, CFO, Telefon: +46 708 27 86 36, E-mail: susanna.helgesen@teqnion.se

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00, E-mail: info@teqnion.se, Org.Nr: 556713-4183

Denna information är sådan information som Teqnion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2020 kl. 8:38 CET.

Om Teqnion
Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av femton aktiva resultatenheter inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt genom företagsförvärv. Merparten av Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad.

Bolagets aktier TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden