Nyheter

Bokslutskommuniké 2021 - Teqnion AB

Snabbkommuniké TEQ 2021. "Ständigt större och starkare. Vårdar en företagskultur där vi vill vara vårt bästa. EBT är upp nästan 150% mot jämförelsekvartalet och över 80% för året. Toppnotering på försäljning, upp 40% för året varav 12% organiskt. Största kassaflödet för ett enskilt kvartal och år. Vi räknar fem fina förvärv under 2021 vilka presterar över förväntan. Vinst per aktie upp 80%. För att hålla det superkort Bättre än någonsin."
- Johan Steene, VD

Fjärde kvartalet (1 oktober - 31 december 2021)

o Nettoomsättningen ökade med 55,4 % och uppgick till 299,2 (192,5) MSEK. Den organiska tillväxten var 15,7 %.

o EBITA ökade med 122,4 % och uppgick till 41,8 (18,8) MSEK med en EBITA-marginal som var 14,0 (9,8) %. Justerad EBITA uppgick till 41,2 (15,7) MSEK och justerad EBITA-marginal var 13,8 (8,1) %.

o Kvartalets resultat var 29,2 (12,0) MSEK och resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,81 (0,74) SEK.

o Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 70,8 (48,1) MSEK.

Perioden 1 januari - 31 december 2021

o Nettoomsättningen ökade med 39,6 % och uppgick till 920,2 (659,1) MSEK. Den organiska tillväxten var 12,0 %.

o EBITA ökade med 72,0 % och uppgick till 105,6 (61,4) MSEK med en EBITA-marginal som var 11,5 (9,3) %. Justerad EBITA uppgick till 95,9 (53,7) MSEK och justerad EBITA-marginal var 10,4 (8,1) %.

o Periodens resultat var 79,8 (44,0) MSEK och resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,95 (2,73) SEK.

o Styrelsen föreslår utdelning om 0,5 SEK per aktie. Total utdelning uppgår till 8,1 MSEK.

o Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 119,6 (114,8) MSEK.

Händelser under fjärde kvartalet (1 oktober - 31 december 2021)

o Förvärv av företagsgruppen INNOGUARD UGAB.

o Förvärv av Vicky Teknik AB.

Inga väsentliga händelser efter kvartalets utgång.

Koncernen i sammandrag

3 mån

12 mån

2021

2020

Förändring

2021

2020

Förändring

Belopp i kSEK

okt-dec

okt-dec

jan-dec

jan-dec

Nettoomsättning

299 155

192 552

55,4%

920 220

659 087

39,6%

EBITA

41 798

18 791

122,4%

105 619

61 403

72,0%

EBITA-marginal, %

14,0%

9,8%

-

11,5%

9,3%

-

Resultat före skatt

41 282

16 784

146,0%

102 994

56 637

81,8%

Periodens resultat

29 217

11 950

144,5%

79 775

43 962

81,5%

Resultat per aktie före utspädning, SEK

1,81

0,74

144,5%

4,95

2,73

81,5%

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

1,79

0,73

143,9%

4,90

2,71

80,6%

Kassaflöde från den löpande verksamheten

70 816

48 075

47,3%

119 578

114 826

4,1%

Avkastning rörelsekapital (R/RK), %

-

-

-

66,6%

39,9%

-

Avkastning på eget kapital, %

-

-

-

26,5%

18,3%

-

Soliditet, %

-

-

-

42,4%

48,5%

-

VD-KOMMENTAR

Hejsan teqniåner!
Ännu ett år är till ända där vi genomfört fem finfina företagsförvärv, såklart stort i stunden men som i ett mer utzoomat perspektiv bara blir ett pyttigt myrsteg i Teqnionbygget. Återigen visar det sig att fokus på resultat och positiva kassaflöden skapar en kultur där människor trivs och peppas till att genomföra hållbara affärer.

Klart vi älskar tillväxt men den ska alltid, alltid, alltid ramla ner hela vägen i resultaträkningen. Vi jobbar gärna hårdare för ett bättre resultat vilket över tid ger oss det som behövs. Kassaflöde, vår råvara. Kassaflöde, tänk så mycket kul vi kan göra med ett starkt kassaflöde. Med kassaflöde som ammunition blir vinst per aktie vårt åtråvärda villebråd. Det är vårt hållbara mätetal att jaga.

Vad händer och fötter
Det går bra för oss för vi är många som sliter i en decentraliserad företagsgrupp mot tydliga mål. De flesta av våra dotterbolag levererar minst i nivå med vad vi förväntar oss. I stort sett hela gruppen har fått tampas med höjda priser och ofta förlängda leveranstider. Utmaningar som håller i sig. Vi hjälps åt och stöttar varandra genom att dela erfarenheter, visa på goda exempel och använda vårt stora kontaktnät för att hitta farbara vägar framåt. Under slutet av kvartalet och in på det nya året har många varit sjuka eller hemma med sjuka familjemedlemmar. Vissa verksamheter har haltat. Så skönt att vi har börjat komma ur detta pestträsk och att vi nu kan göra oss beredda för alla de nya utmaningar som puttrar och pyser i vår omvärld. Alle man på däck!

Stryktålig armerad företagskropp
För att sälja mer utan att bevara marginalen krävs inga stjärnsäljare. Alla kan ge bort saker. Vi som i vår härliga spretighet ser hur olika industrinischer jagar sina tillväxtmål, fascineras av att det ofta är top-line som gäller. Illusionen av att försäljningstillväxt alltid är sunt kan vara extra förrädiskt nu i tider av breda och långtgående kostnadsökningar. Det är lätt hänt att lönsamheten snabbt rinner iväg. Det blir bara till att jobba hårdare för mindre pengar. Och tänk så svårt att gneta tillbaka förlorade marginaler. Inte så hållbart tycker jag. Och trist.

Vi vill alltid erbjuda något som ger våra kunder bra konkurrenskraft och som det därmed är värt att betala för. Det kräver att vi har gedigen relevant kunskap, ledande produkter och mod. Mod att prissätta efter erbjudandets värde. Den typen av affärer blir hållbara och långsiktiga. Precis som vi vill vara.

Nya mål, samma mening
Vid noteringstillfället var vi lite väl snabba när vi lade in de finansiella målen i prospektet. Vi norpade några sunda mål från en fin förebild och applicerade dem istället på oss. Kanske inte ett helt genomtänkt förfarande men vi är ett ungt företag och vi lär oss längs vägen Under året som gått har vi tagit fram mål som känns som våra.

Vi har alltid haft klart för oss vad som är viktigt och att vi ska växa oss störst men vi har inte formulerat det på papper tidigare. Nu har vi tre nyckeltal som vi lever efter och ska uppnå. Mål som ska säkra ett stabilt Teqnionbygge mot horisonten och som ska ge den bästa avkastningen till våra aktieägare.

Först säkrar vi vår finansiella motståndskraft genom att aldrig ha för mycket lån på balansräkningen. Målet är att belåningen genom EBITDA inte ska överstiga 2,5 ggr. Sedan ska befintlig affär inte ha sämre resultatmarginal än 9 % EBITA. Det betyder att vi alltid jobbar med vår lönsamhet, att vi aldrig blir nöjda och att det är en förutsättning för fortsatt tillväxt. En stabil grund med robust balansräkning och lönsamma verksamheter i gruppen ger sedan fri jakt på nya resultatströmmar genom fina företagsförvärv. Så kan vi kontinuerligt växa hållbart.

Vi ska se till att vi dubbla VPA vart femte år vilket ger utslaget en ökning med ca 15 % per år. Såklart lättare nu än om 45 år men vid det laget är vi värda någonstans i storleksordningen tusen miljarder så då är det mesta förlåtet Häng gärna med på den långpannan. Vi har kul!

Här kommer vi
Precis som att mina barn skulle kunna passera som stjärnsäljare om de fick sätta utpriset på produkterna själva så skulle de kunna agera framgångsrika företagsförvärvare om pengar var gratis och de fick betala vilka multiplar som helst för att få igenom ett bolagsköp. Utmaningen är såklart att skapa en uthållig förvärvsmaskin där belåningsgraden inte skenar, resultatmarginalen hålls uppe och där vinsten per aktie ständigt växer. Det gör vi på Teqnion med disciplin, uthållighet och ett leende. Vi erbjuder en trygg hamn med evig ägarhorisont för fina bolag där människor trivs och affärer utvecklas.

Vår jakt på fina teknikbolag fortsätter med ökad intensitet. Bolag med nischade produkter, finansiellt trygg historik och stabila kassaflöden. Vi träffar väldigt många bolag vilket är superkul men få av dem passerar genom vårt smala investeringsnålsöga. Ska det bli ett Teqnionförvärv krävs utsikter om en uthållig framtid i både affär och relation. Det ska såklart handla om ledande produkter och det måste handla om bra människor.

Det är en orolig och snabbt växlande verklighet vi har anpassa oss till. Bra då att vi är snabba. Bra då att vi har både tålamod och femton års erfarenhet att luta oss mot. Superbra att vi är ett gäng som aldrig ger upp eller tappar hoppet. Vi ska framåt, uppåt. Tack för sällskapet såhär långt. Kom så trampar vi vidare och ser vad som händer.

Run far, be nice

Johan Steene
VD och grundare

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk:
www.teqnion.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Steene, VD, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: johan.steene@teqnion.se
Susanna Helgesen, CFO/IR, Telefon: +46 708 27 86 36, E-mail: susanna.helgesen@teqnion.se

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00, E-mail: info@teqnion.se, Org.Nr: 556713-4183

Denna information är sådan information som Teqnion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022 kl. 08:38 CET.

Om Teqnion
Teqnion AB är en industrikoncern som förvärvar stabila nischbolag med fina kassaflöden för att utveckla och äga med evig horisont. Dotterbolagen leds decentraliserat med stöd från moderbolaget. Vi agerar i flertalet branscher med ledande produkter vilket ger oss god motståndskraft vid konjunktursvängningar samt ett gediget industriellt kunnande. För oss är det centralt att fokusera på lönsamhet och långsiktigt hållbara affärsrelationer.

Bolagets aktier med kortnamn TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser.

2022-08-05
Regulatorisk

Snabbrapport TEQ Q2 2022.
Med stormskyar längs hela horisonten gnetar vi på. Omsättningen upp över 40% mot jämförelseperioden varav drygt 20% är organisk tillväxt där en viss del är prisökningar, EBITA är över 30% bättre och vinst per aktie 28% upp. Efterfrågan är fortsatt bra i de flesta branscher och vi jobbar med en finfin förvärvslista och en sund balansräkning. I oroliga tider fokuserar vi extra mycket på det vi kan påverka. Trygga steg mot en stryktåligare och lönsammare verksamhet.

- Johan Steene, VD

2022-08-04

Teqnion AB has today signed the agreement to acquire all outstanding shares in Belle Coachworks Ltd.

2022-08-03

Teqnions kvartalsrapport för perioden 1 april - 30 juni kommer att publiceras klockan 08:08 den 5 augusti. Vi bjuder in till att delta i Teqnions första kvartalsdiskussion klockan 10:08 samma dag.

2022-05-20
Regulatorisk

Teqnion ABs CFO Susanna Helgesen har i dag sagt upp sig från sin anställning. Hon kommer att ersättas av Daniel Zhang. Susanna har varit CFO hos Teqnion sedan oktober 2020.

2022-05-03
Regulatorisk

Kallelsen till Teqnions årsstämma 2022 tillkännagavs i ett pressmeddelande den 31 mars 2022. I pressmeddelandet redovisades valberedningens förslag till val av ordförande. Då det nu kommit till valberedningens kännedom att Sigrun Hjelmqvist på grund av personliga skäl inte längre ställer upp till omval föreslås i stället att Per Berggren väljs till bolagets ordförande. 

2022-03-31
Regulatorisk
<<
1
2
3
...
7
>>

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på: