Nyheter

Bokslutskommuniké 2020 - Teqnion AB

"Snabbkommuniké TEQ 2020. Fokus på lönsamhet har gett tydlig effekt. Underliggande EBITA-marginal cirka fyra ggr högre än jämförelsekvartal. Högsta kassaflödet för enskilt kvartal och år. Omsättning på all-time-high för kvartal och år. Nya förvärv presterar i linje med förväntan. Markant ökning av vinst per aktie, dock skymd av återläggning av tilläggsköpeskilling i jämförelsekvartal. Kort sagt Bättre än någonsin."

FJÄRDE KVARTALET (1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2020)

o Nettoomsättningen ökade med 6% och uppgick till 192,5 (182,0) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till -14,3%.

o Just. EBITDA¹ ökade med 87% och uppgick till 22,5 (12,0) MSEK med en justerad EBITDA-marginal som var 11,7 (6,6) %.

o Just. EBITA¹ ökade med 273% och uppgick till 15,7 (4,2) MSEK med en justerad EBITA-marginal som var 8,1 (2,3) %.

o Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 48,1 (33,2) MSEK.

o Statligt stöd som koncernen sökt och erhållits för korttidsarbete samt omställningsstöd för covid-19 uppgick till totalt 3,1 MSEK.

PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020

o Nettoomsättningen ökade med 14% och uppgick till 659,1 (579,5) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 1,2%.

o Just. EBITDA¹ ökade med 69% och uppgick till 78,2 (46,3) MSEK och justerad EBITDA-marginal som var 11,9 (8,0) %.

o Just. EBITA¹ ökade med 76% och uppgick till 53,7 (30,5) MSEK med en justerad EBITA-marginal som var 8,1 (5,3) %.

o Soliditeten uppgick till 48,5% (47,4).

o Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 114,8 (18,8) MSEK.

o Statligt stöd som koncernen sökts och erhållits för korttidsarbete samt omställningsstöd för covid-19 uppgick till totalt 4,7 MSEK.

Koncernen i sammandrag

3 mån

12 mån

2020

2019

2020

2019

Belopp i kSEK

okt-dec

okt-dec

Helår

Helår

Nettoomsättning

192 552

181 952

659 087

579 518

Just. EBITDA1

22 497

12 029

78 186

46 273

Just. EBITA1

15 691

4 208

53 703

30 534

EBITDA

25 597

60 629

85 886

86 250

EBITA

18 791

52 808

61 403

70 531

Resultat före skatt

16 784

21 007

56 637

36 152

Periodens resultat

11 950

20 455

43 962

32 522

EBITDA-marginal, %

13,3%

33,3%

13,0%

14,9%

EBITA-marginal, %

9,8%

29,0%

9,3%

12,1%

Just. EBITDA-marginal, %1

11,7%

6,6%

11,9%

8,0%

Just. EBITA-marginal, %1

8,1%

2,3%

8,1%

5,3%

Avkastning på eget kapital, %2

18,3%

18,6%

18,3%

18,6%

Soliditet, %

48,5%

47,4%

48,5%

47,4%

Kassaflöde från den löpande verksamheten

48 076

33 184

114 827

18 796

Resultat per aktie före utspädning, SEK

0,74

1,27

2,73

2,123

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

0,73

1,27

2,71

2,123

1) Justerad EBITDA och EBITA avser följande: oktober-december 2020 har justerats med -3,1 MSEK som avser statligt stöd relaterat till covid-19. Januari-december 2020 har justerats med -7,7 MSEK varav -3,0 MSEK avser återläggning av tilläggsköpeskillingar och -4,7 MSEK avser statligt stöd relaterat till covid-19. Oktober-december 2019 har justerat med -48,6 MSEK för återläggning av tilläggsköpeskillingar. Januari-december 2019 har justerats med 40,0 MSEK varav -48,6 MSEK avser återläggning av tilläggsköpeskillingar och därutöver avser 8,6 MSEK främst noteringskostnader för listning på Nasdaq First North Growth Market. För definition av tilläggsköpeskilling se ordlista sida 16.

2) Nyckeltalet avkastning på eget kapital är omräknad från 2019. Se definitioner av nyckeltal på sida 16.

3) Genomsnittligt antal aktier för 2019 har justerats p g a felräkning. Detta påverkar resultat per aktie som är omräknat för 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Inga väsentliga händelser under kvartalet.

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

VD-KOMMENTAR

Firar tonåringen - förändring och lärande

Hux flux är vi inne på det femtonde Teqnionåret. Fast vi önskar inte tillbakablick och reflektion, speciellt inte nu när vi kämpar mot ett hägrande mål där vi kan umgås mer normalt utan restriktioner. Vi har det inbyggt i kulturen att premiera ständigt lärande och framåtrörelse vilket har varit en otrolig styrka nu i coronatider när motbacken aldrig verkar ta slut. Tack vare strävsam jädraranamma duttar vi vidare trots pågående pandemi. Teqnion växer och visar på det starkaste helårsresultatet i bolagets tonåriga historia.

Bättre än någonsin LÅT STÅ!

Vi har fortsatt vår tillväxtresa men fokus har genomgripande varit ökad lönsamhet. Det ligger inte för oss att bara omsätta pengar, vi vill se kassaflöden. Endast lönsamma företag har förutsättningen att vara hållbara över tid och det är sådana vi bygger. Okomplicerat och strävsamt. Teqnion ska vara en koncern som bidrar positivt till miljön, människor och vårt samhälle även om hundra år. Därför ser vi kontinuerligt till att trimma våra erbjudanden och organisera oss så att vi tjänar pengar. Vi är många hungriga entreprenörer som drar åt rätt håll. Framåt.

Intakta enheter - hungriga organisationer

Under fjärde kvartalet hade vi fortsatta permitteringar i ett par av dotterbolagen. Vi har lyckats behålla de flesta av våra medarbetare tack vare de statliga stödåtgärder som erbjudits när vissa marknadssegment försvunnit tvärt. Främst är det våra enheter med produktion och många anställda som tagit emot stöd när efterfrågan vikt ner. Tålamodet har frestats på ordentligt men vi har svart bälte i tålamod. Och vi är bra på att hjälpas åt. När restriktionerna släpper och alla har fått vaccin kommer vi stå fortsatt starka.

Det har under rådande omständigheter varit ett oerhört kämparår för alla våra dotterbolag. Som en av flera positiva ljusglimtar har vi dock sett en ökad efterfrågan hos de bolag som erbjuder lösningar inom energidistribution och laddbara el-system. Där händer det mycket och vi är med i den utvecklingen. Gedigen kunskap kring regelverk och stor kännedom om applikationen parat med ledande produkter brukar vara ett vinnande koncept. Så även i detta fall. Här kan vi erbjuda något som även de globala spelarna efterfrågar.

In med fler fina företag

Teqnion är en förvärvsmaskin. Värt att påminna om. Vi har dock bara haft kraften att förvärva två bolag under året. Vår tid, den obarmhärtigt begränsade, har i hög grad lagts på befintliga verksamheter. Men nu har vi stärkt laget med en ny forward, Daniel Zhang, som kommer att hjälpa till med just förvärvsjakten och affärsutveckling. Vill du ha handgripliga investeringstips så läser du hans nya bok "An Investment Thinking Toolbox". Har du ett företag att sälja ringer du honom på 0721-555 695. Vi sitter på en något stor förvärvskassa som vi ska omsätta i nya fina företag.

Vi söker företag som drivs av människor med själ och hjärta. Lönsamma bolag med trygg historik och fina kassaflöden. Nischade verksamheter med stolta medarbetare. Vill du sälja ett sådant bolag blir vi väldigt glada om du ringer oss.

Oavsett motbackens längd - vi trampar på

Samhället kommer säkert inte tillbaka till det som det var innan corona och vägen mot något som liknar normalitet kommer att vara lång och förmodligen kantad av bakslag. Vi får bita ihop och vara beredda på att lära oss nya skills och anpassa oss till nya beteenden. Men vi har det i oss. Vi har det i Teqnions ständiga framåtrörelse. Häng gärna med på resan.

Run far, be nice
Johan Steene
VD och grundare

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk:
www.teqnion.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Steene, VD, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: johan.steene@teqnion.se
Susanna Helgesen, CFO/IR, Telefon: +46 708 27 86 36, E-mail: susanna.helgesen@teqnion.se

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00, E-mail: info@teqnion.se, Org.Nr: 556713-4183

Denna information är sådan information som Teqnion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 8:38 CET.

Om Teqnion
Teqnion AB är en diversifierad industrikoncern med ett nuvarande innehav av femton aktiva resultatenheter inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt genom företagsförvärv. Merparten av Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad.

Bolagets aktier TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden