Nyheter

Ändring av valberedningens förslag till Teqnions årsstämma 2022

Kallelsen till Teqnions årsstämma 2022 tillkännagavs i ett pressmeddelande den 31 mars 2022. I pressmeddelandet redovisades valberedningens förslag till val av ordförande. Då det nu kommit till valberedningens kännedom att Sigrun Hjelmqvist på grund av personliga skäl inte längre ställer upp till omval föreslås i stället att Per Berggren väljs till bolagets ordförande. 

Per Berggren har haft ett betydande aktieinnehav i bolaget sedan 2008. Han har suttit i styrelsen sedan 2009 och under åren 2009-2020 var Per styrelseordförande. Valberedningen har inte för avsikt att nominera någon ytterligare ledamot, varför styrelsen efter stämman föreslås bestå av fem ledamöter.

Det uppdaterade förslaget till årsstämman 2022 betyder att valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Berggren, Erik Surén, Johan Steene och Mikael Vaezi för tiden intill nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen nyval av Claes Mellgren som styrelseledamot.

Claes Mellgren är född 1959 och är civilingenjör med examen från Linköpings universitet. Han är grundare av AQ Group där han varit koncernchef 2010-2018. Claes är styrelseledamot i AQ Group AB (Nasdaq Mid Cap), styrelseordförande i Note AB (Nasdaq Mid Cap) samt styrelseledamot i Automation Region. Claes är oberoende i förhållande till både bolaget och dess större aktieägare.

Teqnion AB håller årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 klockan 16:08 på restaurang Taste, Evenemangsgatan 11, 169 79 Solna.

Informationen lämnades, genom VD Johan Steenes försorg, för offentliggörande
den 3 maj 2022 kl. 16:48 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Steene, VD, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: johan.steene@teqnion.se
Susanna Helgesen, CFO/IR, Telefon: +46 708 27 86 36, E-mail: susanna.helgesen@teqnion.se

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00, E-mail: info@teqnion.se, Org.Nr: 556713-4183

Om Teqnion
Teqnion AB är en industrikoncern som förvärvar beprövade nischbolag med fina kassaflöden för att utveckla och äga med evig horisont. Dotterbolagen leds decentraliserat med stöd från moderbolaget. Vi agerar i flertalet branscher med ledande produkter vilket ger oss god motståndskraft vid konjunktursvängningar samt ett gediget industriellt kunnande. För oss är det centralt att fokusera på lönsamhet och långsiktigt hållbara affärsrelationer.

Bolagets aktier TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.

Följ oss på:

   

Senaste pressmeddelanden