Kommuniké från årsstämma i Teqnion AB den 20 april 2023

Vid årsstämma i Teqnion AB, org.nr 556713-4183, ("Bolaget") den 20 april 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.teqnion.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående medel om 284,9 MSEK balanseras i ny räkning.
Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 220 000 kronor till styrelsens ordförande och 140 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode utgår ej till ledamot som är anställd i Bolaget. Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem ordinarie ledamöter och ingen suppleant. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande styrelseledamöterna Per Berggren, Mikael Vaezi, Claes Mellgren och Johan Steene. Bolagsstämman beslutade vidare om nyval av Henrik Joelsson som styrelseledamot. Per Berggren omvaldes till ordförande för styrelsen. I enlighet med valberedningens förslag valde årsstämman BDO Mälardalen AB som revisor med Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Steene, VD, Tel: +46 73 333 57 33, E-mail: johan.steene@teqnion.se

Carina Strid, CFO, Tel: +46 70 610 88 55, E-mail: carina.strid@teqnion.se

Teqnion AB

Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna

Tel: 08-655 12 00,

E-mail: info@teqnion.se,

Org.Nr: 556713-4183

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 arpil 2023 kl. 18:08 CET.

Om Teqnion

Teqnion AB är en industrikoncern som förvärvar stabila nischbolag med fina kassaflöden för att utveckla och äga med evig horisont. Dotterbolagen leds decentraliserat med stöd från moderbolaget. Vi agerar i flertalet branscher med ledande produkter vilket ger oss god motståndskraft vid konjunktursvängningar samt ett gediget industriellt kunnande. För oss är det centralt att fokusera på lönsamhet och långsiktigt hållbara affärsrelationer.

Bolagets aktier med kortnamn TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Press releases and reports by Email.

Teqnion AB

Teqnion is a Swedish industrial company group founded in 2006. The group's subsidiaries operate within narrow technology niches in a wide range of industries. Teqnion's strategy is based on active ownership, optimization of subsidiaries' operations and growth through acquisitions.

Follow us on: