Kallelse till årsstämma i Teqnion AB

Aktieägarna i Teqnion AB, org.nr 556713-4183 ("Teqnion" eller "bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas torsdagen den 20 april 2023 kl. 16:08 i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 trappor, 103 87 Stockholm.

Rätt att delta
För att få delta vid årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 april 2023. Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till bolaget senast den 14 april 2023 Anmälan om deltagande sker:

  • per post: Teqnion AB, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna, märkt "Årsstämma", eller
  • per e-post: aktie@teqnion.se.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om eventuella ombud eller biträden vid årsstämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta vid årsstämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 12 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 12 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär
Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 14 april 2023.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.teqnion.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
          a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
              koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
          b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
              balansräkningen, och
          c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna.
11. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
13. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår att Per Berggren, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, väljs som ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara fem ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna
Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande. Arvode för 2022 anges inom parentes. Valberedningen föreslår att arvode utgår om 220 000 (220 000) kronor till styrelsens ordförande och 140 000 (140 000) kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Berggren, Claes Mellgren, Johan Steene, och Mikael Vaezi samt nyval av Henrik Joelsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Erik Surén har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Per Berggren till styrelsens ordförande.

Information om Henrik Joelsson följer nedan.

Henrik Joelsson
Född: 1969
Aktuella uppdrag: Driver sedan 2017 ett eget rådgivningsbolag med fokus på strategisk företagsutveckling och M&A.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Cloudberry Clean Energy ASA och Goava Sales Intelligence AB.
Arbetslivserfarenhet: Bain & Company i Tyskland och Norden 1995-2003, investeringsdirektör Ratos 2004-2016.
Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm och MBA från INSEAD, Frankrike.
Innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget (inklusive närstående personer): -
Henrik Joelsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, www.teqnion.se.

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har informerat att den auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman kommer att vara huvudansvarig revisor om BDO Mälardalen AB väljs som revisor.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, inklusive aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får högst motsvara sammanlagt tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Övrig information

Valberedning
Bolagets valberedning har inför årsstämman bestått av Carl-Johan Ahlström (ordförande), representerande Vixar AB, Kent Söderström, representerande Investment AB Spiltan och Therese Ahlström Brodowsky, representerande Johan Steene.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 12 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 16 129 710. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Tillgängliga handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos bolaget och på dess webbplats enligt nedan.

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser kommer under minst tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.teqnion.se.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter samt valberedningens fullständiga förslag till beslut och valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.teqnion.se.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

 

Stockholm i mars 2023

Teqnion AB

Styrelsen

 

Informationen lämnades genom VD Johan Steenes för offentliggörande den 20 mars 2023 kl 15:08 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Steene, VD, Tel: +46 73 333 57 33, E-mail: johan@teqnion.se
Carina Strid, CFO, IR. Tel: +46 70 610 88 55, E-mail: carina.strid@teqnion.se

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00, E-mail: info@teqnion.se, Org.Nr: 556713-4183

Om Teqnion
Teqnion AB är en industrikoncern som förvärvar stabila nischbolag med fina kassaflöden för att utveckla och äga med evig horisont. Dotterbolagen leds decentraliserat med stöd från moderbolaget. Vi agerar i flertalet branscher med ledande produkter vilket ger oss god motståndskraft vid konjunktursvängningar samt ett gediget industriellt kunnande. För oss är det centralt att fokusera på lönsamhet och långsiktigt hållbara affärsrelationer.

Bolagets aktier med kortnamn TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Press releases and reports by Email.

Teqnion AB

Teqnion is a Swedish industrial company group founded in 2006. The group's subsidiaries operate within narrow technology niches in a wide range of industries. Teqnion's strategy is based on active ownership, optimization of subsidiaries' operations and growth through acquisitions.

Follow us on: