Incitamentsprogram

Information om utestående incitamentsprogram för ledande befattningshavare i koncernen

Teqnion har infört incitamentsprogram för chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Motivet till programmet är att kunna erbjuda nyckelpersoner en möjlighet att ta del av värdetillväxten i Teqnions aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för bolagets resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget. Avsikten är att programmet ska få en positiv inverkan på Teqnions fortsatta utveckling och ge möjligheten att behålla kompetent och engagerad personal, till fördel för bolaget och dess aktieägare.

Årsstämman har i april 2020 beslutat om ett program bestående av högst 299 000 teckningsoptioner som sträcker sig 2020/2023. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkommer VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i bolaget under tiden från och med den 1 maj 2023 till och med den 31 maj 2023. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Anmälan om teckning av teckningsoptionerna ska vara bolaget tillhanda senast den 5 maj 2020.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Teqnion AB

Teqnion är en svensk industrikoncern som grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt tillväxt genom förvärv.