Kallelse till årsstämma i Teqnion AB (publ)

Teqnion AB (publ), org. nr 556713-4183, har kallat till årsstämma torsdagen den 12 april 2018, kl. 15.00 i Redeye’s lokaler på Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm.
 
Rätt att delta i årsstämman har den som i eget namn är registrerad aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 april och har anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 6 april. Anmälan görs per post till Teqnion AB, ”Årsstämma”, Dalvägen 8, 169 56 Solna eller via e-post till aktie@teqnion.se. Anmälan ska innefatta namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuellt biträde (högst 2 st.). Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet.